โยธินบูรณะ
 Yothinburana School :: ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนชายล้วน (ปัจจุบันเป็นสหศึกษา) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ตอนนั้น) ตั้งอยู่เลขที่ 1162 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0-2241-2630 , 0-2241-2603
 

คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 

สีประจำโรงเรียน

 • สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส ความรักสามัคคี และเสียสละ
 • สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย และคุณธรรม

 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • คบเพลิง แสงสว่างของคบเพลิง หมายถึง ความรุ่งโรจน์
  แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรมของโรงเรียนว่า
  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
 • กงจักร คล้องเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึง การก้าวไปข้างหน้า
  โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทาง และ พร้อมที่จะฟันฝ่า
  อุปสรรค ทั้งปวงให้สิ้นไป
 • กนกลายไทย ล้อมรอบคบเพลิง กงจักร อักษรย่อ ย.บ.
  และคติธรรมของโรงเรียนนั้น หมายถึง "ลูกโยธินบูรณะทุกคน
  จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ในขอบเขตของขนบธรรมเนียม
  ประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย"

 


 
Powered By.. Yothinburana School Teams - https://www.yothinburana.org